Läkemedelsverket / Medical Products Agency

Nationellt produktregister för läkemedel (NPL)

Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) är ett register som innehåller kvalitetssäkrad information från olika aktörer om samtliga i Sverige godkända läkemedel. Avregistrerade läkemedel, extemporeläkemedel, rikslicenser och beviljade licensläkemedel finns också med i NPL.

NPL innehåller också information om läkemedlens utbytbarhet, någonting som i tidigare NPL-versioner distribuerades separat. I NPL distribueras även ett ”organisationsregister” innehållande organisationer med kopplingar till de ingående läkemedlen.

NPL innefattar inte något eget substansregister utan refererar till NSL (Nationellt Substansregister för Läkemedel) som bl.a. innehåller alla aktiva substanser ingående i läkemedel i Sverige. Även ATC-registret från NSL används i NPL.

NPL hämtas av eHälsomyndigheten som sedan tillgängliggör informationen för andra system t.ex. förskrivarstöd och apotekens expeditionsstöd.

Läkemedelsverket är källägare till informationen. All information i NPL är publik.

Tidigare version av NPL innehöll prisuppgifter från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) och uppgifter från läkemedelsindustrin som registrerades via ett användargränssnitt i NPL. Detta användargränssnitt tillhandahålls nu av eHälsomyndigheten i systemet LiiV och det totala registret med information från Läkemedelsverket, TLV och läkemedelsindustrin finns i eHälsomyndighetens system VARA.

LINK eHälsomyndigheten

Ladda hem NPL

NPL tillhandahålls i form av två zip-filer, en totalfil och en deltafil. Filerna uppdateras varje natt. Totalfilen innehåller samtliga produkter som publiceras i NPL. Deltafilen innehåller de produkter som är uppdaterade sedan föregående deltafil. För varje produkt skapas en egen XML-fil.

NPL är öppet för alla att använda och det krävs ingen registrering för att ladda hem eller använda det. Det går att packa upp zipfilerna och sedan öppna XML-filerna i ett vanligt textprogram, t.ex. Anteckningar, men för att se informationen på ett överskådligt sätt bör de implementeras i en databas med ett eget gränssnitt eller läsas i en XML-editor.

NPL stödjer olika versioner av informationen och dessa kommer att samexistera under en övergångsperiod.

LINK Ladda hem senaste version av NPL (4.1)

Produktinformationen i NPL är sökbar i funktionen ”Läkemedelsfakta” på Läkemedelsverkets hemsida.

Förändringar i NPL

2017-03-29 NPL 4.0 ej längre tillgängligt

NPL 4.0 kommer inte vara tillgängligt from den 1 april 2018. Just nu finns inget beslut om när nästa version av NPL kommer att driftsättas.


2017-10-20 NPL 4.0 Delta upphör i december

I december 2017 kommer vi att sluta publicera NPL 4.0 Delta-filen (YYYY-MM-DD_Delta_NPL.zip), den fil som innehåller föregående dygns förändringar. Filen med alla produkter (YYYY-MM-DD_Total_NPL.zip) kommer som tidigare meddelats att finnas kvar till april 2018. Delta-filer i det senaste formatet (NPL 4.1) fortsätter vi att publicera tillsvidare.


2017-06-15 Ny version av NPL - NPL 4.1

Den 15 juni 2017 lanserades en ny version av NPL (4.1). Skillnaden från NPL 4.0 är att vi skickar med en flagga för säkerhetsdetaljer samt ett t.o.m. datum för historiska namn. Strukturen i schemat för denna information finns sedan tidigare. Den äldre versionen, NPL 4.0, kommer att finnas kvar till april 2018.


Produktregistrets informationsstruktur

NPL:s informationsstruktur är definierad med hjälp av XML-schema. Huvudschemat heter npl-schema_x.x.xml och innehåller den övergripande strukturen för informationen. Mpa-definitions_x.x.xml innehåller definitionen av respektive element.

I denna version av NPL har informationsstrukturen helt separerats från informationsinnehåll. Strukturen har helt placerats i scheman och informationen i XML.

NPL:s struktur beskrivs i schemafilerna som ligger i katalogen Schema i zipfilen.

NPL:s information beskrivs i elementlistan som finns i katalogen Documentation i zipfilen.

Innehåll i NPL:s zipfiler

Documentation – innehåller alltid "NPL elementdokumentation v"<versionsnr">.xlsx" som är elementlistan som beskriver informationsinnehållet verksamhetsmässigt.

Lexicondata – innehåller lexikon-, organisations- samt utbytbarhetsfiler. I deltafilen finns endast förändrade lexikon sedan föregående delta. Totalfilen innehåller alltid samtliga validerande lexikon.

Productdata – innehåller produktfiler, en produktfil per produkt. I deltafilen finns endast produktfiler för produkter som förändrats sedan föregående delta. Totalfilen innehåller samtliga validerande produkter.

Schemas – innehåller alltid alla schemafiler som krävs för att validera lexikon och produktfiler. Katalogen innehåller även en Releasenotesfil som beskriver uppdateringar av schemat.

Nationellt Substansregister för Läkemedel (NSL)

Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) innehåller kvalitetssäkrad information om aktiva substanser och ett urval av hjälpämnen som förekommer i svenska läkemedel, licensläkemedel och lagerberedningar. NSL är en nationell källa för rekommenderade svenska namn på läkemedelssubstanser. Substansregistret innehåller även information om engelskt namn, andra synonymnamn, narkotikaklassning, externa koder och substansernas inbördes relation.

LINK Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)

Ytterligare information om NPL

En teknisk beskrivning av NPL kommer att publiceras inom kort.

Kontakta oss

Vid frågor eller felrapportering av NPL, kontakta oss gärna:

Emailicon NPLcentral@mpa.se

Frågor kan även skickas till:

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
018-17 46 00

LINK Läkemedelsverkets webbplats

Sidan uppdaterad: